Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

ĐNO - Theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10-12-2020) của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.