Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: 8 trường hợp không được bồi thường

ĐNO - Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.