Quy chuẩn kỹ thuật mới về nhà chung cư

ĐNO - Ngày 19-5-2021, Bộ Xây dựng ra Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5-7-2021 và thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31-12-2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư trước đó.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.