Các Luật mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2021

ĐNO - Ngày 1-7-2021 là thời điểm áp dụng nhiều chính sách quan trọng, trong đó có các Luật mới. 

 

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.