Chương trình hành động vì trẻ em thành phố giai đoạn 2021-2030

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng.

 

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.