Bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc áp dụng bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ 8 giờ ngày 16-8 đến 8 giờ ngày 23-8, dừng tất cả các hoạt động, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà chỉ trừ một số trường hợp.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.