Infographic - Một số chính sách có hiệu lực tháng 6-2023

ĐNO - Tháng 6-2023 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có những chính sách liên quan đến công chức, viên chức, trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại "Một cửa", thay đổi hồ sơ khám sức khỏe... Dưới đây là thông tin chi tiết về chính sách mới có hiệu lực tháng 6-2023.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.