Ứng dụng công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

.

Sáng 17-5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo Ứng dụng công nghệ bức xạ trong nông nghiệp, chế tạo vật liệu y sinh và xử lý môi trường.

Hội thảo đã trao đổi về các đề tài như: ứng dụng công nghệ bức xạ trong khử trùng dụng cụ y tế, chiếu xạ thực phẩm, xử lý môi trường, chế tạo và biến tính vật liệu; chiếu xạ biến tính polymer sử dụng trong nông nghiệp và chế tạo oligosac-carit bằng phương pháp chiếu xạ và ứng dụng làm chất kích kháng bệnh, kích thích tăng trưởng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, công nghệ bức xạ ở Việt Nam có nhiều tiềm năng và triển vọng đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; đây là một lĩnh vực mới với hàm lượng công nghệ cao nên cần sự quan tâm, đầu tư của các địa phương và doanh nghiệp, do đó cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, kiện toàn quản lý Nhà nước. Công tác quan trọng nhất vẫn là đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.