Đăng ký đề tài/dự án hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hướng dẫn đăng ký đề tài/dự án tham gia chương trình khoa học-công nghệ trọng điểm cấp quốc gia để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) của công nghiệp 4.0 từ nay đến năm 2021. Dự án/đề tài gửi đăng ký về Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian từ ngày 1-10 đến ngày 30-11-2019.

Các dự án/đề tài đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm được ưu tiên hỗ trợ từ những đề xuất bởi cấp bộ, ngành, UBND cấp tỉnh (thành phố); các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KHCN và đặc biệt là các công ty khởi nghiệp sáng tạo và có sự đặt hàng, tài trợ của doanh nghiệp; đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; các đề xuất có đăng ký sở hữu trí tuệ và sáng chế.

Các đề xuất về dự án/đề tài sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung khung chương trình hỗ trợ bao gồm: nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp 4.0 (trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối-blockchain, dữ liệu lớn…); nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng; nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.