Đánh giá và phân tích tốc độ tăng năng suất đối với lĩnh vực khoa học công nghệ

.

Ngày 25-10, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai nhiệm vụ “Tổ chức rà soát, đánh giá, lượng hóa những đóng góp của lĩnh vực khoa học và công nghệ vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố”, Sở phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo góp ý báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá và phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2018.

Tại hội thảo, đại diện Viện Năng suất Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Đánh giá và phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2018” với các nội dung chính: một số vấn đề chung về năng suất lao động và phương pháp tính các chỉ tiêu năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP); tính toán, đánh giá thực trạng và phân tích biến động năng suất lao động của Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2018; tính toán và đánh giá, phân tích tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP của Đà Nẵng giai đoạn 2011-2018; đề xuất một số giải pháp nâng cao năng suất góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế Đà Nẵng trong những năm tới.

Báo cáo đã nghiên cứu, trình bày được phương pháp và cách tính năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP, từ đó phân tích biến động của năng suất lao động và biến động của tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP thành phố giai đoạn 2011-2018. Những kết quả nghiên cứu đó bước đầu giúp cho những  người làm công tác chuyên môn nắm được tổng quan về thực trạng và biến động năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp TFP của thành phố trong giai đoạn vừa qua, góp phần thực hiện đánh giá chất lượng tăng trưởng của thành phố.

Tuy nhiên, báo cáo mới dừng lại ở việc tính toán và đánh giá đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng GRDP của thành phố chứ chưa đánh giá và lượng hóa được những đóng góp của lĩnh vực khoa học và công nghệ vào tăng trưởng thành phố như yêu cầu của lãnh đạo thành phố đã đề ra.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.