Chuyển đổi số đi đôi với an toàn, an ninh mạng

.

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nghị trực tuyến với các địa phương nhằm nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng là hai mặt của xu hướng phát triển tất yếu. Chuyển đổi số gồm 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong quá trình chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan điều phối quốc gia, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong khi đó, các Sở Thông tin và Truyền thông là hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số tại địa phương, không chỉ giới hạn trong cơ quan Nhà nước mà mở rộng ra doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh đó, cần xác định những hệ thống thông tin phải được tuyệt đối bảo đảm an toàn, an ninh mạng bằng mọi giá để ưu tiên. Những hệ thống thông tin khác sẽ bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo hình thức quản trị rủi ro.

Các Sở Thông tin và Truyền thông cần tận dụng Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, thiết lập mạng lưới chuyển đổi số và ứng cứu sự cố của tỉnh/thành phố, huy động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.