Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền bao gồm: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; tuyên truyền đến người sử dụng internet các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin để có thể an tâm sử dụng mạng internet, mạng xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tích cực, hiệu quả; tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp về bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.