Sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố

.

UBND thành phố vừa có Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 4-6 ban hành “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” (gọi tắt là quy chế), có hiệu lực thi hành từ ngày 18-6.

Theo đó, quy chế bao gồm 3 chương, 24 điều, quy định về nguyên tắc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng, giao nộp, kiểm tra, đánh giá, xử lý… các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; công tác tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành. Việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử giữa các sở, ban, ngành và giữa UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố; giữa các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường và giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan được thực hiện thông qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố LGSP.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.