Thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

.

Ngày 25-1, Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết, sở đã thành lập “Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng” (Ban chỉ đạo).

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng làm Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Giám đốc sở Võ Nguyên Chương làm Phó Ban chỉ đạo thường trực.

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu về chủ trương, chiến lược và cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tại thành phố Đà Nẵng; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, công tác quản lý, điều hành, dịch vụ công trực tuyến...

THIÊN NGUYỆN

;
;
.
.
.
.
.