Hướng dẫn công tác chuyển đổi số tại quận Sơn Trà

.

Trong 2 ngày 28 và 29-6, UBND quận Sơn Trà phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác chuyển đổi số cho hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức của quận và 7 phường thuộc quận.

Theo đó, các cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, hướng dẫn các nội dung về chuyển đổi số, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. 

Đồng thời được tập huấn về các nội dung chuyển đổi số để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp áp dụng trong công tác quản lý, kinh doanh, hoạt động xã hội hằng ngày; vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện các kế hoạch chuyển đổi số của địa phương...              

                NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.