Triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Truyền thông chuyển đổi số tại Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025" năm 2023. Mục tiêu là 100% các địa phương có kế hoạch triển khai và đưa nội dung truyền thông về chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 100% các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung truyền thông về chuyển đổi số vào chương trình hoạt động hằng năm; 100% các tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số; 75% trường học từ cấp THCS trở lên có báo cáo, giảng dạy ngoại khóa về chuyển đổi số...

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện, bên cạnh đó, khảo sát thực trạng, nhu cầu công tác truyền thông chuyển đổi số và xây dựng mô hình truyền thông trong quý 1-2023; xây dựng bộ nhận diện truyền thông chuyển đổi số trong quý 2; tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số Đà Nẵng (28-8) và hướng tới Ngày chuyển đổi số quốc gia (10-10) trong quý 2 đến quý 4-2023. Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, phường, xã lồng ghép các nội dung truyền thông chuyển đổi số vào kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 phù hợp điều kiện cụ thể từng đơn vị.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.