Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn giao Sở Y tế và các sở, ngành liên quan về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc quyền.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Kịp thời hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, kịp thời hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.