Triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước"

.

Ngày 6-6, tại Bảo tàng Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5 khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm tập trung 4 nội dung: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945-1954); thi đua xây dựng miền Bắc XHCN và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975); thi đua vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 5 theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Triển lãm khắc họa vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức, lãnh đạo và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; qua đó tuyên tuyền, giáo dục bộ đội và nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 15-6.

NGỌC DIỆP

;
.
.
.
.
.
.