Rà soát việc giao rừng cho các tổ chức kinh tế

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố cùng các đơn vị liên quan rà soát các quyết định giao rừng cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố thời gian qua để thực hiện quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến, tái sinh…; trên cơ sở đó, tổ chức cuộc họp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính; nếu xét thấy không đúng quy định của pháp luật, phải tham mưu, đề xuất UBND thành phố thu hồi, hủy bỏ trong tháng 10-2018.

Trong thời gian Sở NN&PTNT rà soát việc giao rừng cho các tổ chức kinh tế, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố tạm thời chưa chi tiền quản lý bảo vệ rừng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các tổ chức kinh tế.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở NN&PTNT tham mưu, đề xuất UBND thành phố cho ý kiến về chủ trương trong việc rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có để đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trước ngày 31-12-2019 theo khoản 4, Điều 108 Luật Lâm nghiệp 2017; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan rà soát các dự án trên địa bàn thành phố liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp để hướng dẫn chủ đầu tư các dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp.                                        

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.
.
.