Xác minh tài sản nhà, đất trước khi phê duyệt thuê, mua nhà ở xã hội

.

ĐNO - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện xác minh đối tượng đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội đã có nhà hay đất ở chưa.

Đó là nội dung được quy định theo quyết định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được UBND thành phố ban hành.

Theo đó, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25-11-2014.

Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo nguyên tắc xét duyệt quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ- CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ.

Ngoài các đối tượng trên, UBND thành phố quy định một số tiêu chí ưu tiên đối với các đối tượng chưa có quyền sử dụng đất ở tại thành phố: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; đối tượng thuộc diện thu hút theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố, đối tượng đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; người khuyết tật; đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận, huyện nơi có dự án nhà ở xã hội; đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các quận Hải Châu và Thanh Khê.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất. Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí ưu tiên như trên. Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì đối tượng là người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước.

Các đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.

Quyết định cũng nêu rõ, các tranh chấp liên quan đến đối tượng, trình tự, thủ tục được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Sở Xây dựng tham mưu cho UBND thành phố xem xét, giải quyết. Các tranh chấp về hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong quá trình thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật dân sự.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc tổ chức thực hiện quy định, đồng thời phối hợp với UBND các quận, huyện nơi có dự án nhà ở xã hội tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định; công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về thông tin liên quan đến các dự án xây dựng nhà ở xã hội, danh sách các đối tượng đã mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện xác minh đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã được hay chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật đất đai; có nhà ở, đất ở theo quy định pháp luật về nhà ở; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội.

UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng thực hiện cho vay theo đúng đối tượng thụ hưởng và quy trình, thủ tục cho vay đối với các đối tượng thụ hưởng theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. UBND các phường, xã xác nhận cho hộ gia đình, cá nhân có đề nghị xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở theo quy định.

Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.
.
.