Xây dựng cơ chế, chính sách khả thi cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

.

* Đề nghị Trung ương sớm phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn cho cảng Liên Chiểu

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại các điểm cầu địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: VGP
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: VGP

Tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên 4 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung tập trung ưu tiên thực hiện.

Theo đó, nhóm nhiệm vụ thứ nhất là tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Thứ hai, quan tâm và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này. Cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Thứ tư, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước.

Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục duy trì và khơi thông các động lực tăng tưởng; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp; phát huy có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng đề nghị xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; tăng cường công tác Đảng trong khối Nhà nước; quan tâm chỉ đạo nhiều hơn đến lĩnh vực văn hóa-xã hội tại các địa phương.

Chính phủ và chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân, với đất nước trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết tốt những khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh, quyết liệt hơn nữa phân cấp, phân quyền mạnh mẽ gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, góp phần củng cố, tạo niềm tin cho nhân dân; tạo môi trường trong sạch cho các doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính hoạt động hiệu quả; chú trọng quan tâm đến phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể; phát triển mạnh mẽ quy mô các doanh nghiệp Nhà nước…

Chính quyền chủ động quan tâm hơn đến công tác phòng chống thiên tai; xây dựng tâm thế hội nhập quốc tế để mang lại lợi ích cho dân tộc, cho nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông sâu rộng nhằm tuyên truyền kết quả đạt được trong năm 2018 và định hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2019.

Các cơ quan truyền thông phải làm tốt nhiệm vụ khơi dậy niềm tự hào, khát vọng dân tộc để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để làm giàu cho mình và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lo cho nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi và tiết kiệm; bảo đảm an ninh, an toàn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cam kết sẽ tổng hợp và giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại cuộc họp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ phấn khởi trước các thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước; đồng thời nhấn mạnh năm 2018 thành phố Đà Nẵng có một năm với nhiều đổi mới và tiến bộ: duy trì được nhịp độ tăng trưởng, GRDP tăng 7,86% so với năm 2017; thu ngân sách đạt 102,5% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ mặc dù chỉ tiêu được giao rất cao... 

Thành phố tích cực rà soát, điều chỉnh, xử lý nhiều vấn đề tồn tại trên nhiều lĩnh vực để nhanh chóng ổn định phát triển, trong đó có việc tổng rà soát các định hướng lớn về phát triển kinh tế, điều chỉnh quy hoạch, bao gồm quy hoạch không gian đô thị thành phố, định hướng cơ cấu kinh tế thành phố trong thời gian tới; phối hợp tổ chức thành công việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ đó Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết mới về phát triển Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để sớm ban hành các cơ chế tiếp theo cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành các cơ chế và chính sách mới thay thế cho Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ, theo hướng tạo điều kiện tốt hơn cho thành phố Đà Nẵng phát triển, sau khi có nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Đà Nẵng; đồng thời sớm giải quyết các đề xuất và kiến nghị của thành phố trong nội dung tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Trước mắt, thành phố đề nghị Trung ương sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cảng biển tổng hợp và đầu mối Liên Chiểu, bố trí vốn để triển khai trong năm 2019; đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan sớm có hướng giải quyết và tháo gỡ những vướng mắc trong việc thi hành Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến sai phạm về đất đai của thành phố, nhằm tạo điều kiện giải phóng nguồn lực từ hàng trăm dự án và các khu đất để phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ sớm kết thúc việc thanh tra, điều tra các vụ việc, vụ án, đưa ra xử lý sớm để thành phố có điều kiện thời gian và tập trung giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, xã hội cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trang quốc gia; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng báo cáo tóm tắt về cải cách thủ tục hành chính, tình hình thực hiện chính phủ điện tử và kết quả kiểm tra của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.