ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2019-2024

Chung sức, đồng lòng xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại

.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên khẳng định: Đại hội lần này diễn ra đúng vào thời điểm thành phố vừa triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của thành phố cũng như mở ra cơ hội để Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố; qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị.

* Thưa bà, bà đánh giá thế nào về tình hình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của thành phố trong nhiệm kỳ 2014-2019?

- Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới mạnh mẽ các hình thức tập hợp, đoàn kết, phát triển thêm đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vào tổ chức. Qua đó khối đại đoàn kết nhân dân thành phố được tăng cường về quy mô và chất lượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống yêu nước, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng về tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ “Đảng nói - dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo; Chính quyền làm - dân ủng hộ”. Các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, ra sức thi đua đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

* Trong nhiệm kỳ 2014-2019 vừa qua, Mặt trận thành phố đã đạt được những kết quả nào nổi bật khẳng định là dấu ấn riêng của Mặt trận?

- Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận thành phố đạt được nhiều thành tựu, nổi bật là những kết quả: Mặt trận thành phố chú trọng đa dạng các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong các giới, các tôn giáo, dân tộc tham gia góp ý chân thành, thẳng thắn, trách nhiệm về những vấn đề quan trọng của đất nước và thành phố; kiến nghị, hiến kế cho Đảng, chính quyền, Mặt trận nhiều giải pháp về công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Mặt trận các cấp đã động viên đồng bào chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở các khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18-11 hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, là tâm điểm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 5 không”, “3 có”, “Thành phố 4 an”, Mặt trận thành phố đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền trên 135 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch, góp phần giúp 20.293 hộ thoát nghèo, hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm nghèo các giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020 của thành phố.

“Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm đã tạo ý thức trong nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức thành viên Mặt trận tích cực thực hiện chương trình thống nhất hành động của Mặt trận, đã hiệp thương xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nội dung phù hợp từng đối tượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Ảnh: SƠN TRUNG

Mặt trận các cấp thực hiện giám sát có hiệu quả các lĩnh vực người dân quan tâm, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Qua giám sát, Mặt trận đã kiến nghị chính quyền xem xét giải quyết nhiều vấn đề nhân dân bức xúc. Các cơ quan chức năng đã giải quyết, trả lời công khai nhiều kiến nghị, được nhân dân đồng tình.

Hoạt động giám sát đại biểu dân cử của Mặt trận thành phố đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác phản biện xã hội có nhiều cố gắng. Mặt trận thành phố đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của thành phố đã được chính quyền tiếp thu, phản hồi.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tham gia xây dựng Đảng thông qua việc giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Mặt trận các cấp tích cực tham gia xây dựng chính quyền, kiến nghị nhiều vấn đề tại các kỳ họp HĐND nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

* Có thể đúc rút được những kinh nghiệm gì từ những thành tựu công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ vừa qua, thưa bà?

- Từ thực tiễn công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau: Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hoạt động của Mặt trận phải hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Thứ ba, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo phương châm vừa tổ chức các hoạt động quy mô lớn để tạo khí thế chung, vừa tổ chức các hoạt động chiều sâu ở cơ sở, khu dân cư. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, chính xác.

Thứ tư, lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, vấn đề được dư luận quan tâm để giám sát và phản biện xã hội. Qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có trình độ, phẩm chất và năng lực, biết tham mưu, phối hợp và tổ chức phong trào, tận tụy, có uy tín trước Đảng, chính quyền và nhân dân.

Mặt trận đóng góp quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia tích cực, đồng thuận trong sự phát triển chung của thành phố.Ảnh: XUÂN SƠN
Mặt trận đóng góp quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia tích cực, đồng thuận trong sự phát triển chung của thành phố.Ảnh: XUÂN SƠN

* Để tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI sẽ thảo luận chương trình hoạt động tập trung vào những nội dung gì?

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tập trung thảo luận 5 chương trình hành động: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mỗi chương trình hành động đều được bàn kỹ về giải pháp cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, thiết thực, đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” để xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

* Cảm ơn bà!

SƠN TRUNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.