KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1-8-1930 - 1-8-2019)

Tăng cường công tác tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội để phát triển Đà Nẵng hiện đại, mang tầm quốc tế

.

Phát huy truyền thống tốt đẹp ngành Tuyên giáo của Đảng, thời gian qua, ngành Tuyên giáo thành phố đã đạt những thành tựu nổi bật, góp phần đắc lực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, làm đổi thay diện mạo đô thị Đà Nẵng hiện đại, văn minh.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930-1-8-2019), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TRẦN ĐÌNH HỒNG (ảnh) trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian qua, một số định hướng quan trọng thời gian đến.

* Sau hơn 22 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương kể từ năm 1997, Đà Nẵng đã tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng thành phố động lực khu vực miền Trung, đô thị hiện đại của cả nước. Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên giáo thành phố đạt được trong thời gian qua để góp phần làm nên những thành tựu đó?

- Sau ngày đất nước giải phóng, nhất là từ năm 1997, khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kế thừa và phát huy truyền thống, thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, ngành Tuyên giáo thành phố không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hướng vào mục tiêu xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng hoàn thiện và hiện đại trong hơn 22 năm qua.

Trước những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo các cấp cùng với các lực lượng khác trong hệ thống chính trị của thành phố đã có nhiều cố gắng, vượt những khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Ngành Tuyên giáo thành phố đã nghiên cứu, đề xuất và góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng của thành phố trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa gắn với các mặt hoạt động của đời sống xã hội. Trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, luôn chú trọng gắn kết công tác tư tưởng của Đảng với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Với vai trò là lực lượng chủ công và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, trong những năm qua, cán bộ ngành Tuyên giáo thành phố đã giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và truyền thống hào hùng của người làm công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng và ngày càng thể hiện rõ sự “Trung thành, kiên định, trí tuệ, tận tâm”. Công tác tuyên giáo các cấp của thành phố đã không ngừng nêu cao tính Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong cộng đồng xã hội.

Ngành Tuyên giáo thành phố đã chú trọng xây dựng “trận địa lòng dân”, với phương châm “đi trước, đi cùng”, gần dân, bám sát địa bàn cơ sở, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thành công các chủ trương, chính sách quan trọng mang tính đột phá của thành phố.

Đặc biệt, ngành chủ động tham gia tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện chủ trương giải tỏa, di dời để phát triển mở rộng đô thị, thực hiện các chương trình nhân văn như: Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an”; các chủ trương “Năm Văn hóa, văn minh đô thị”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, nhiều chương trình, kế hoạch và nhiều cuộc vận động khác hướng về cơ sở.

* Yêu cầu đặt ra đối với ngành Tuyên giáo ngày càng cao, nhất là việc chủ động đấu tranh trước những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi; ngành Tuyên giáo thành phố sẽ làm gì để nắm thế chủ động trên “mặt trận” tư tưởng?

- Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình thế giới, trong nước và thành phố vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức, biến động khó lường, tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung chống phá đất nước ta trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa...

Vì vậy, hơn lúc nào hết, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, khắc phục những hạn chế, bất cập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục chủ động nắm bắt công tác dư luận xã hội; quyết liệt đấu tranh với những cá nhân, tổ chức có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng thông qua việc tham mưu với cấp ủy các cấp đề ra các giải pháp xử lý thiết thực, hiệu quả, kịp thời.

Ngành sẽ không ngừng xây dựng hệ thống thông tin, cung cấp thông tin sớm, đầy đủ, chính xác về kết quả trên các lĩnh vực của thành phố, đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm; phát huy vai trò của hệ thống báo chí, các bản tin phục vụ lãnh đạo, phục vụ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, công tác tuyên truyền miệng, nỗ lực “đi trước một bước” trên “mặt trận” tư tưởng.

Với trách nhiệm của mình, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp chung theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Thành ủy Đà Nẵng. Trọng tâm là các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đi liền với đó là bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung vào 3 khâu đột phá và các chương trình công tác lớn để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tập trung nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời định hướng thông tin dư luận về các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn, các vấn đề dân sinh và các vấn đề đột xuất phát sinh trên địa bàn thành phố.

* Ngày 24-1-2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là văn bản mang ý nghĩa lịch sử, soi đường để Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong những giai đoạn đến. Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo là gì để góp phần làm nên những kết quả nghị quyết đề ra trong thời gian đến?

- Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục phát huy bài học về các chính sách an dân, về sự đồng thuận xã hội: “Đảng nói-dân tin;Mặt trận, đoàn thể vận động-dân theo; chính quyền làm-dân ủng hộ”; nêu cao tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc tốt, nắm chắc nội dung và phương thức hoạt động; đồng thời cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hiểu rõ tình hình, xác định đúng đắn những cơ hội và thách thức, tạo dựng niềm tin để có nhận thức và hành động đúng; xây dựng cho mọi người tinh thần cách mạng tiến công, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân thể hiện tư duy và hành động chính trị tích cực, với phương châm: “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa. Hai là, chú trọng công tác học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn đặt ra liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa.

Ngành Tuyên giáo thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực góp phần xây dựng và phát triển thành phố.  Trong ảnh: Diện mạo đô thị Đà Nẵng ngày càng hiện đại, văn minh. 						             Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ngành Tuyên giáo thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Trong ảnh: Diện mạo đô thị Đà Nẵng ngày càng hiện đại, văn minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy; hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố. Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Ðảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao với mục tiêu, nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách trong thời gian tới. Bốn là, thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại...

Chú trọng các vùng giải tỏa, chỉnh trang đô thị, mở rộng đô thị, các khu đô thị mới hình thành theo quy hoạch, sâu sát với cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng trong mọi đối tượng xã hội, tích cực tham mưu định hướng giải quyết kịp thời các tình huống xấu phát sinh từ thực tiễn.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sáu là, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bảy là, đẩy mạnh tuyên truyền chuyên sâu thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức Đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, cùng với việc nghiên cứu triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch để từng bước hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng.

Nhìn lại chặng đường 89 năm vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, toàn ngành Tuyên giáo thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn và thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng anh hùng.

*Xin cảm ơn ông!

VIỆT DŨNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.