Hội thảo khoa học "50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam"

.

Ngày 11-1, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học “50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 - 27-1-2023): Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh, việc ký Hiệp định Paris đánh dấu thắng lợi tinh thần độc lập, tự chủ trong đường lối chung cũng như từng sách lược trong cuộc đấu tranh ngoại giao; đánh dấu thành quả của đường lối đoàn kết quốc tế của Đảng, Nhà nước, khẳng định sự trưởng thành của nền ngoại giao Việt Nam.

Do đó, hội thảo là dịp để nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những thắng lợi và bài học rút ra từ hiệp định đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.