Huyện Hòa Vang phấn đấu tăng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới trong năm 2023

.

Ngày 12-1, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Huyện ủy Hòa Vang cho biết, năm 2023, Đảng bộ huyện đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng rèn luyện về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và thực hiện trách nhiệm về nêu gương theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “chi bộ, đảng bộ 4 tốt”; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy; phấn đấu tăng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm, đạt 3-4% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch... nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác dân vận, nội chính, xây dựng chính quyền và các đoàn thể... Dịp này, Huyện ủy Hòa Vang tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên đợt 3-2-2023.

PHƯƠNG ANH

;
;
.
.
.
.
.