Quận Thanh Khê phấn đấu vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt hơn 5 tỷ đồng

.

Mặt trận quận Thanh Khê vừa phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao việc tuyên truyền 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Năm văn hóa, văn minh đô thị” đến mọi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận.

Đồng thời, Mặt trận quận đẩy mạnh thực hiện các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo và Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động chức sắc, đồng bào tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đổi mới hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, tiếp tục đổi mới phương thức vận động Quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu vận động quỹ đạt hơn 5 tỷ đồng.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.