Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

.

Chiều 31-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Trưởng bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trong 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. 

Theo đánh giá của bộ phận Thường trực của Thành ủy, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm hướng về cơ sở với việc đổi mới, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Trên cơ sở Kế hoạch số 45-KH/TU và chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của bộ phận Thường trực của Thành ủy, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai các công việc phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị mình.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu; các tập thể và cá nhân đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, từ đó đề ra những giải pháp sớm khắc phục.

Bộ phận Thường trực của Thành ủy chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhất là các địa phương, đơn vị được gợi ý kiểm điểm năm 2022; theo dõi, nắm tình hình, kịp thời làm việc, góp ý điều chỉnh phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc ở một số cơ quan, đơn vị khi có dư luận.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng, cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Kết luận số 01-KL/TW được tăng cường; việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng tiếp tục được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước mang lại kết quả rõ nét hơn...

6 tháng cuối năm, Bộ phận Thường trực của Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố”.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với quy định của Đảng và tình hình thực tế địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đặc biệt, phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hành tiết kiệm, tích cực phản ánh, tố giác các biểu hiện và hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án cải cách hành chính trong Đảng, chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.