Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

.

Tham nhũng, tiêu cực (TNTC) là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn  xác  định phòng, chống TNTC là “một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu” phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, nhằm mục đích, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Luật Phòng, chống tham nhũng; phòng, chống TNTC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân mà trước hết và chủ yếu là của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trong đó, công tác phòng, chống TNTC đóng vai trò hết sức quan trọng, được coi là cuộc “tự cách mạng” triệt để, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, bảo đảm không có vùng cấm, qua đó đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Đối với thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, công tác phòng, chống TNTC đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là sau khi Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống TNTC được thành lập, đi vào hoạt động. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành 248 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống TNTC; tổ chức 4 phiên họp Ban Chỉ đạo và 12 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổ chức hội nghị quán triệt 21 văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực phòng, chống TNTC cho 4.896 cán bộ chủ chốt các cấp.

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống TNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư và lần đầu tiên giới thiệu về văn hóa liêm chính cho hơn 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp.

Chỉ đạo tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống TNTC giai đoạn 2012 - 2022; phát sóng phóng sự tài liệu “Nhìn lại chặng đường 10 năm đấu tranh phòng, chống TNTC”. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước xuất bản tài liệu tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống TNTC, tài liệu “Hỏi - đáp về công tác phòng, chống TNTC”, hiện đang tổ chức cuộc thi thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai cuốn tài liệu về phòng, chống TNTC nhằm lan tỏa công tác tuyên truyền về phòng, chống TNTC đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 347 lớp tuyên truyền pháp luật phòng, chống TNTC cho 12.708 CBCCVC, người lao động và người dân tham dự gắn với thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình của thành phố.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà và các Thường trực Quận ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống TNTC. Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống TNTC triển khai 2 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát về phòng, chống TNTC tại Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống TNTC kiến nghị hoàn thiện các quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao để kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống TNTC; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn, vị triển khai về công tác phòng, chống TNTC trong thời gian đến.

Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TNTC tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo và chủ trương phân loại xử lý đối với một số vụ án, vụ việc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo 11 vụ án, vụ việc. Đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã đưa ra xét xử 5 vụ.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thường xuyên cho ý kiến về kết quả và khó khăn trong thi hành án các vụ án hình sự về kinh tế; tiến độ, kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng đất đai. Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo trong việc giám định, định giá tài sản để phục vụ xử lý các vụ án, vụ việc”; tổ chức hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao công tác giám định, định giá tài sản; tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Tập trung rà soát, tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy và cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác này nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị; kịp thời thông tin kết quả xử lý tham nhũng, tiêu cực cho các cơ quan báo chí.

Qua đó, góp phần đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc kết quả công tác phòng, chống TNTC trong giai đoạn hiện nay nhất là việc lợi dụng việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống TNTC; việc một số cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bị khởi tố, bắt tạm giam, trên một số trang mạng xã hội, diễn đàn internet, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin tiêu cực, sai trái, xuyên tạc, mang tính võ đoán, suy diễn cực đoan, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, gây phân tâm trong xã hội.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực phòng, chống TNTC cũng còn một số hạn chế, trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống TNTC ở một số địa phương, đơn vị chỉ mới tập trung chủ yếu vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, chưa chú trọng đến các đối tượng khác ngoài hệ thống chính trị, do vậy chưa tạo được sự tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng này.

Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống TNTC đến các tầng lớp nhân dân có lúc chưa thật sự hấp dẫn, lôi cuốn. Chất lượng nội dung tin, bài đăng tải vẫn còn có mặt giới hạn, tính hấp dẫn chưa cao; chưa thật sự có nhiều bài viết về gương “Người tốt, việc tốt” trong công tác phòng, chống TNTC. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị chưa nhiều mà chủ yếu qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý đơn thư.

Do vậy, trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về các văn bản mới của Trung ương cũng như của Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực phòng, chống TNTC; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống TNTC thông qua “chuyên mục Nội chính” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; chuyên trang Phòng, chống TNTC trên Báo Đà Nẵng và tài liệu do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức đưa nội dung phòng, chống TNTC vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố; tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên mở các cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi, các cuộc tìm hiểu pháp luật về phòng, chống TNTC hoặc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về phòng, chống TNTC và xây dựng đạo đức liêm chính…

Thực hiện càng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng thì càng thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, hiệu ứng tuyên truyền càng đạt hiệu quả cao, tạo bước chuyển mới sâu sắc về nhận thức, lý luận và niềm tin của nhân dân về công tác phòng, chống TNTC; chỉ đạo các cơ quan kịp thời thông tin về phòng, chống TNTC theo Quy định số 116-QĐ/TW ngày 27-8-2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống TNTC cho cơ quan báo chí. Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, lợi dụng phòng, chống TNTC để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin, lan truyền thông tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống TNTC với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; tuyệt đối “không đùn đẩy”, “không né tránh”, “không đổ lỗi cho khách quan” trong đấu tranh phòng, chống TNTC; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY

;
;
.
.
.
.
.