Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan có đạo đức, phẩm chất chính trị, giỏi chuyên môn

.

Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực là Đảng ủy luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện đại hóa ngành Hải quan trong tình hình mới.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng thực hiện thủ tục hải quan. Ảnh: H.Q
Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng thực hiện thủ tục hải quan. Ảnh: H.Q

Hằng năm, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố chủ động chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Thành ủy về PCTNTC, Luật Phòng, chống tham nhũng đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động gắn với xây dựng nền công vụ hiệu quả minh bạch trong các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Trong năm 2023, Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta càng ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức hội nghị công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và hướng dẫn công tác kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Trong những năm qua, Cục Hải quan thành phố luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý, cải cách nền công vụ, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức, chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân. Đảng ủy luôn coi trọng công tác đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo tại các cấp đơn vị xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chất lượng thực tế của đội ngũ công chức; chú trọng đối với công chức trẻ có kiến thức, năng lực, nguyện vọng cống hiến, đặc biệt phải có tinh thần cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Việc đánh giá, quy hoạch được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khách quan, minh bạch. Hằng năm, Đảng ủy tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đưa những người không đủ tiêu chuẩn khỏi danh sách quy hoạch và bổ sung những người tiêu biểu, xuất sắc vào quy hoạch. Đảng ủy cục thực hiện quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công chức đến các vị trí công tác để bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn; giao các nghiệm vụ, công việc cụ thể để kiểm tra, đánh giá; đồng thời giúp cán bộ, công chức có điều kiện phát huy, bộc lộ được năng lực sở trường, uy tín cũng như các phẩm chất của người lãnh đạo.

Cục Hải quan thành phố thực hiện nghiêm quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1-11-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 158/2007/NĐ-CP  ngày 27-10-2007 và các quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về danh mục vị trí công tác và thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức. Đến nay, Cục Hải quan thành phố thực hiện điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 50 trường hợp (năm 2021), 50 trường hợp (năm 2022) và 30 trường hợp (năm 2023) bảo đảm khách quan, minh bạch theo quy chế thực hiện điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại cục.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công vụ, Cục Hải quan thành phố duy trì thường xuyên công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra công vụ tại các đơn vị trực thuộc cục. Từ năm 2021 đến tháng 9-2023, Cục Hải quan thành phố  thực hiện 24 cuộc kiểm tra nội bộ. Các cuộc kiểm tra đã được thực hiện và hoàn thành đúng quy định. Qua đó, cục chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong thực thi công vụ. Các đơn vị được kiểm tra kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ theo kết luận kiểm tra. Cùng với đó, Cục Hải quan thành phố chú trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo phương châm nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, phù hợp nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số, cải cách hành chính, Cục Hải quan thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và tổ giúp việc để tham mưu, phối hợp các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức, triển khai các hoạt động chuyển đổi số; triển khai duy trì và vận hành ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ổn định thông suốt 24/7 phục vụ công tác nghiệp vụ hải quan, cơ chế một cửa quốc gia đường biển, đường hàng không và cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống thông tin góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về hải quan.

Cùng với những giải pháp đồng bộ và những nỗ lực không ngừng, Cục Hải quan thành phố là đơn vị xếp loại xuất sắc (thứ hạng 2 trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) về xếp hạng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022, được UBND thành phố tặng bằng khen.

QUÁCH ĐĂNG HÒA
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.