Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân

.

Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) ngày 7-10-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng với quyết tâm và những giải pháp mới, để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục là nội dung trọng tâm của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Tinh thần này được thể hiện rõ nét ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Như vậy, 3 nhiệm kỳ liên tiếp, Trung ương chọn hội nghị Trung ương 4 để bàn về công tác xây dựng Đảng và ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thể hiện quyết tâm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điều này thể hiện sự quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thể hiện quyết tâm của Trung ương Đảng trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, công việc có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Các giải pháp để thực hiện cũng được ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ, được đại đa số đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ.

Ngày 9-12, tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng , Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị Trung ương 4 khóa XIII không chỉ bàn và thể hiện quyết tâm cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị; đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức Đảng, mở rộng thêm cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đi kèm là việc bổ sung, hoàn thiện toàn diện các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới.

Ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều quy định được ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần đại hội vào cuộc sống. Đó là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (khóa XI), bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quy định số 37-QĐ/TW cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.  Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Hướng dẫn đề cập những nội dung cụ thể, chi tiết, để đảng viên thực hiện “tự soi, tự sửa”.

Ở cấp địa phương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã và đang tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố là “Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong, đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững”.

Tham luận tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đến Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị 04-CT/TU về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới...

Sự vào cuộc mạnh mẽ của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong lựa chọn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thời gian qua và sắp tới, được đánh giá là đã giải quyết được nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội, khẳng định chủ trương, đường lối mới đúng đắn của Đảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Những quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những điều đảng viên không được làm như là những “biệt dược” giúp Đảng, Nhà nước phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh, giúp cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

HOÀNG NHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích