Tiếp tục chi 50 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn trong năm 2020

Theo dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 của Sở Tài chính, năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục chi ngân sách 50 tỷ đồng theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố.

Các tổ chức được vay vốn bao gồm các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể trong nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã. Thời gian hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết là không quá 5 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu và không vượt quá thời hạn vay vốn của chủ đầu tư thể hiện trên hợp đồng tín dụng với các tổ chức tài chính-tín dụng cho vay; số vốn vay của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng số vốn vay đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng cho 1 dự án vay.

Đối với các dự án có yêu cầu mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất trên 50 tỷ đồng, UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

M. QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.