VCCI công bố báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP - Từ góc nhìn doanh nghiệp

.

Ngày 17-12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 từ góc nhìn doanh nghiệp. Đây là một trong những sáng kiến của VCCI nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng đến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Theo VCCI, báo cáo này phản ánh các hoạt động của các cơ quan Nhà nước liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua và sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với các hoạt động đó. Với vị trí là cơ quan đại diện và rất gần gũi với cộng đồng doanh nghiệp nên nội dung nổi bật nhất của báo cáo này của VCCI là đánh giá thực tế của các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh trong mối quan hệ tương tác với các cơ quan Nhà nước.

Ngoài phản ánh các trải nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, báo cáo cũng sẽ cố gắng chỉ ra nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp để cải thiện trong thời gian tới. Báo cáo đi sâu phân tích các vấn đề của môi trường kinh doanh như thuế, hải quan, chất lượng hạ tầng, tín dụng, đăng ký kinh doanh, giấy phép con, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính, thanh kiểm tra doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp, quản lý đất đai, giấy phép xây dựng, tổ chức đối thoại chính quyền-doanh nghiệp, thái độ phục vụ của các cơ quan, chống tham nhũng, chính phủ điện tử, hỗ trợ khởi nghiệp…

DIỆP NHƯ

;
;
.
.
.
.
.