Giao nhiệm vụ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công còn lại năm 2023

.

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố  về  phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công còn lại năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đã được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư để bảo đảm điều kiện bố trí, phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 để thực hiện và gửi Sở KH&ĐT tổng hợp tham mưu UBND thành phố.

Đồng thời, tổ chức rà soát các dự án, công trình đang thực hiện, đang thi công, các công trình đã phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đã phê duyệt quyết toán đầu tư đề xuất bổ sung kế hoạch vốn (kể cả vốn đền bù giải tỏa, nguồn vốn dân sinh).

Đối với các dự án đang thực hiện chủ trương đầu tư thì tập trung xử lý các vướng mắc để trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Đối với các dự án đề xuất bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trung hạn (giai đoạn 2021-2025) và năm 2023, các ban quản lý dự án , UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư lập danh mục gửi Sở KH&ĐT tổng hợp tham mưu báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Đồng thời, tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm đạt mục tiêu, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả theo quy định.

Một số nội dung cụ thể cũng được UBND thành phố hướng dẫn xử lý như giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu xem xét về quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2023 theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, trực tiếp làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng về việc xử lý hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Sở Xây dựng tổ chức họp giao ban hằng tuần để quản lý, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ liên quan đến quy hoạch, dự án, thiết kế dự toán việc tham mưu điều chỉnh bổ sung quy hoạch, dự án, thiết kế dự toán; khi tham gia ý kiến về quy hoạch đối với các dự án cải tạo nâng tuyến đường hiện trạng, kiệt, hẻm trong khu dân cư hiện có; khẩn trương thẩm định phê quyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Nghĩa trủng Hòa Vang theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND các quận, huyện tập trung xử lý hồ sơ đền bù hỗ trợ, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố và tập trung xử lý các hồ sơ quy hoạch để các chủ đầu tư triển khai các bước đầu tư công tiếp theo theo quy định…

GIA MINH

;
;
.
.
.
.
.