Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu công dân học tập, đơn vị học tập

.

Ngày 1-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố phối hợp Hội Khuyến học tổ chức hội nghị hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu công dân học tập; đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học triển khai Hướng dẫn số 17/HD-SGĐT-HKH ngày 22-2-2023 của Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học thành phố về đánh giá, công nhận danh hiệu công dân học tập; đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trong các cơ quan, đơn vị theo bộ tiêu chí đã được ban hành. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai mô hình, Hội Khuyến học thành phố phát hành Sổ tay Khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; đồng thời hướng dẫn thành lập ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên chức nghiên cứu, đăng ký, có kế hoạch học tập và rèn luyện đạt yêu cầu công nhận công dân học tập, đơn vị học tập. Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị, Sở GD&ĐT phối hợp Hội Khuyến học thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại đơn vị học tập cấp thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.