Hợp nhất 7 văn bản liên quan lĩnh vực đất đai

.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành 7 văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai, gồm các quy định về: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ địa chính; bản đồ địa chính; hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc hợp nhất các văn bản này nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đất đai.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.