Nêu cao đạo đức công vụ

.

Xây dựng nền công vụ tiến tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc, trong đó lấy đạo đức công vụ làm cốt lõi, là một trong những nhiệm vụ được nhắc đến thường xuyên nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo Đà Nẵng phỏng vấn ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ về triển khai nội dung này tại Đà Nẵng.

Tăng cường đạo đức công vụ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Ảnh: KHÁNH HÒA
Tăng cường đạo đức công vụ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Ảnh: KHÁNH HÒA

* Việc triển khai thực hiện đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương như thế nào? Hiệu quả rõ nét nhất là gì, thưa ông?

- Thời gian qua, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy”. UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ, thành lập tổ kiểm tra thực hiện công vụ.

Hằng năm, UBND thành phố ban hành văn bản triển khai chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, nhất là dịp lễ, Tết; đặc biệt thời gian gần đây, UBND thành phố có nhiều văn bản triển khai chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ trong việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; đôn đốc cán bộ công chức viên chức giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các văn bản của Thành ủy và UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai, đưa nội dung trên vào chương trình hoạt động thường xuyên, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Việc thực hiện “5 xây” (trách nhiệm, trung thực, chuyên nghiệp, kỷ cương, gương mẫu), “3 chống” (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức) trở thành phong trào, tạo được sự lan tỏa sâu rộng về nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến theo hướng đơn giản hóa, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Các cơ quan, đơn vị có nhiều cải tiến lề lối làm việc, quy trình phối hợp; công khai, minh bạch hoạt động công vụ; triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành. Nhiều giải pháp, cách làm mới được thực hiện đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đảm bảo sự trung thực, siết chặt kỷ cương, đề cao tính gương mẫu và chống quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức trong cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, hệ thống chính quyền các cấp được củng cố; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực từng bước được nâng lên; đội ngũ CBCCVC và người lao động không ngừng trưởng thành, ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân chuyển biến tốt; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức tận tụy, thân thiện trong mắt người dân..

* Theo ông, vấn đề quan trọng cần nhấn mạnh trong thực thi đạo đức công vụ hiện nay là gì?

- Bên cạnh những mặt tốt nêu trên, trong thực thi công vụ hiện nay còn hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Một số công chức, viên chức chưa nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử trong giao tiếp chưa phù hợp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, có nhiều người tiêu cực, vi phạm pháp luật. Thái độ, tinh thần làm việc của CBCCVC tuy được cải thiện song vẫn còn một bộ phận có biểu hiện thờ ơ, vô cảm, đặc biệt những năm gần đây là tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền; tham mưu lòng vòng, không nêu rõ quan điểm chính kiến; tìm cách đẩy việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của mình lên cơ quan cấp trên hoặc chuyển ngang sang cơ quan, đơn vị, cá nhân khác…

Có thể khẳng định, những biểu hiện trên chỉ diễn ra ở một bộ phận CBCCVC, không phải toàn bộ hệ thống chính trị; tuy nhiên, hệ quả và sự tác động của vấn đề trên là rất lớn, dẫn đến quá trình xử lý công việc kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, làm giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

* Thành phố thực hiện các giải pháp nào để nâng cao đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng CBCCVC trong nền hành chính, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố trong tình hình mới?

- Ngày 27-10-2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Chỉ thị nêu ra các giải pháp đồng bộ để nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Một số giải pháp cần tập trung là:

Một là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, của người đứng đầu, CBCCVC ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị trong cải cách hành chính và thực thi công vụ. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Hai là, rà soát sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy chế làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan liên quan, giữa các phòng, ban trong nội bộ cơ quan đối với công việc được giao theo hướng giản lược trình tự thủ tục, rõ về trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân; tập trung cho việc tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay, nhất là đối với công việc còn chậm, trễ trên các lĩnh vực đầu tư công, đất đai, xây dựng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân… Rà soát các nội dung chồng chéo trong hệ thống pháp luật để tổng hợp, đề xuất Trung ương sửa đổi cho đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Ba là, xác định các giải pháp lớn, cụ thể, trọng tâm để đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 26-9-2023 của UBND thành phố về việc ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả các Đề án về phân cấp, ủy quyền, Đề án xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số…; triển khai các giải pháp nâng cao thứ hạng các Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Bốn là, tập trung hoàn thiện khung năng lực, vị trí việc làm CBCCVC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới cách thức đào tào, bồi dưỡng CBCCVC theo hướng chú trọng đào tạo chuyên sâu, kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Cải tiến quy trình quản lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong thi hành công vụ; xử lý những trường hợp có các biểu hiện né tránh, đùn đẩy, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc có hiệu quả; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Năm là, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; quy định chế tài cụ thể và công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm, làm cơ sở để đánh giá, nhận xét, xem xét trong quá trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Sáu là, Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đối với việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, nhất là giám sát người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng và trách nhiệm của toàn thể CBCCVC, sự hỗ trợ và giám sát của người dân, quyết tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng an bình, văn minh, hiện đại.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

KHÁNH HÒA thực hiện

;
;
.
.
.
.
.