.

Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội

Ngày 11-1, tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo: Trong năm 2017, ngoài thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Trước mắt, tập trung những mục tiêu, nhiệm vụ liên quan thiết thực đến đời sống cán bộ, nhân dân; tăng cường công tác dân vận trong hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội; phát huy vai trò Mặt trận và đoàn thể trong công tác giám sát phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng; củng cố và kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận và đề xuất với Thành ủy những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo đảm lợi ích của cán bộ làm công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục triển khai tốt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước”; hỗ trợ tích cực công tác giải tỏa đền bù tại các công trình trọng điểm của thành phố; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan Nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử các quận; thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có” và công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; vận động các tổ chức, nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với tiêu chí cao hơn.

Theo báo cáo, năm 2016, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận được củng cố, tăng cường.

Các cấp, các ngành tích cực triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định về công tác dân vận, về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở…

Năm 2017, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận; đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác dân vận. Ngoài ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình “Thành phố 4 an”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy tặng giấy khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2016.

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.