.

Triển khai đầu tư dự án nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương đầu tư dự án nút giao phía tây cầu Sông Hàn, do Sở Giao thông vận tải báo cáo theo phương án hạn chế tối đa việc đền bù giải tỏa; đồng thời, giao Sở chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Về phương án đầu tư tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, UBND quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan tổ chức họp, lấy ý kiến rộng rãi các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đối với 2 phương án thiết kế cầu vượt hoặc hầm chui, trình UBND thành phố xem xét trong tháng 12-2015.

B.T

;
.
.
.
.
.