Danh mục Văn bản QPPL do HĐND thành phố ban hành đã hết hiệu lực trong năm 2017

.

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 31-7-2017 của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng)

 

;
.
.
.
.
.