Infographic - Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 11-2023

ĐNO - Tháng 11-2023, một số chính sách mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý là quyết định của Thủ tướng về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.