Infographic - Doanh thu một số nhóm ngành du lịch, dịch vụ tăng trưởng 5 tháng đầu năm 2024

ĐNO - 5 tháng đầu năm 2024, một số nhóm ngành du lịch, dịch vụ Đà Nẵng có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. 

 THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.