Phòng làm việc của Vladimir Ilyich Lenin tại Điện Smolnyi

.

Phòng làm việc đầu tiên của Lenin nằm ở tầng 3 sảnh phía Nam Điện Smolnyi, nơi đặt nền móng cho sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Theo Vietnamplus.vn

;
;
.
.
.
.
.