Bảo đảm cấp nước an toàn năm 2019

.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng vừa ký Quyết định số 6177/QĐ-UBND ngày 18-12-2018 về việc ban hành Kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước và chất lượng nước cấp không bảo đảm; kiểm soát nguy cơ, giảm thiểu rủi ro về nguồn nước do sự cố môi trường, thiên tai, nhiễm mặn… bảo đảm nguồn nước thô an toàn phục vụ sản xuất nước sạch tại các nhà máy nước; kịp thời có biện pháp xử lý khi có những tình huống thiếu nước hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn; triển khai các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân thành phố; hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống cấp nước, nâng cao năng lực ứng phó đối với từng cơ quan, đơn vị; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước; dự báo sớm các nguy cơ xảy ra, xây dựng kịch bản ứng phó đối với từng trường hợp cụ thể; phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, các ngành, các đơn vị liên quan và cộng đồng trách nhiệm của xã hội…

Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi tiến độ thực hiện đối với từng nội dung cụ thể; các đơn vị được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và chịu trách nhiệm về các nội dung đã phân công.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết để bảo đảm cấp nước an toàn ứng với từng tình huống sự cố cụ thể; đặc biệt, lưu ý đến sự cố về nguồn nước, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, quy trình vận hành trạm bơm, nhà máy nước, quy trình phối hợp với các đơn vị liên quan…

SONG KHUÊ

;
;
.
.
.
.
.