Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp: Phát triển 337 đảng viên mới

.

Ngày 12-7, Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, toàn Đảng bộ phát triển được 337 đảng viên mới, trong đó có 212 đảng viên là công nhân lao động, 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy KCNC&CKCN thực hiện kiểm tra 27 tổ chức Đảng; giám sát 8 tổ chức Đảng, cấp ủy các tổ chức Đảng cơ sở đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và thực hiện kiểm tra 105 chi bộ trực thuộc, kiểm tra 442 đảng viên, giám sát 806 đảng viên và 69 tổ chức Đảng trực thuộc.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KCNC&CKCN đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với 11 tổ chức cơ sở Đảng, giám sát chuyên đề đối với 6 đơn vị, giám sát chuyên đề đối với 53 tổ chức Đảng về chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ… Tổng sổ đảng viên bị thi hành kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 37 người với các hình thức khiển trách 30, cảnh cáo 3 và khai trừ 4 đảng viên.

Đảng ủy KCNC&CKCN xác định nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân…

Trước mắt, trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy KCNC&CKCN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019” và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền về công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.