Dân số Đà Nẵng là 1.134.310 người

.

Cục Thống kê thành phố vừa công bố kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố. Theo đó, dân số thành phố Đà Nẵng tại thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 1.134.310 người. Số liệu dân số trên tuân theo khái niệm “dân số” đã được mô tả trong Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia.

Cục thống Cục thống kê thành phố đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nếu đề cập đến dân số Đà Nẵng trong các tài liệu, văn bản được phát hành bởi cơ quan, đơn vị thì sử dụng số liệu dân số nói trên. Khi sử dụng, cần nêu rõ “số liệu dân số tại thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019”.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.