Người đứng đầu phải quyết liệt với cải cách hành chính trong Đảng

.

Ngày 5-3, kết luận cuộc họp về tình hình triển khai Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025” (gọi tắt là Đề án CCHC trong Đảng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Đề án CCHC trong cơ quan Đảng của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: SƠN TRUNG

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu 16 đầu mối các cơ quan Đảng phải tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Đề án CCHC trong Đảng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan Đảng phải gương mẫu, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ CCHC trong Đảng.

Các cơ quan chưa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án CCHC trong Đảng phải hoàn thành ban hành kế hoạch trong tháng 3-2020, trong đó phân công rõ đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch của cơ quan. Trong tháng 4-2020, phải xây dựng xong bộ thủ tục hành chính cùng các tiêu chí trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Thường trực Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy xây dựng lộ trình chung thực hiện Đề án CCHC trong Đảng và phối hợp với Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng tham mưu triển khai về phần kỹ thuật công nghệ thông tin. Các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy phải xem CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là tiêu chí để xếp loại thi đua.

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, nhìn chung, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy triển khai Đề án CCHC trong Đảng mới ở bước đầu, cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ triển khai đề án, trọng tâm là công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện đề án và việc cụ thể hóa đề án bằng các chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm thực hiện đề án có hiệu quả. Công tác CCHC khối cơ quan Đảng còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà.

Việc gửi và nhận văn bản vẫn thực hiện theo chế độ vừa văn bản giấy vừa gửi qua hộp thư điện tử. Hiện nay, vẫn chưa có giải pháp kết nối mạng giữa khối Đảng với khối chính quyền. Việc triển khai chữ ký số chưa thực hiện hiệu quả, còn hình thức. Đa số cơ quan, đơn vị thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên việc triển khai chương trình công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Một số lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan chưa quen việc xử lý công việc trên máy tính…

Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến là tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền Đề án CCHC trong Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; tập trung hoàn thiện chương trình, kế hoạch triển khai đề án; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trước mắt trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt bộ quy trình của Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 31-3. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, nhất là đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản qua mạng theo đúng quy định của Đảng; bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin phục vụ CCHC.

S.TRUNG
 

;
;
.
.
.
.
.