Xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế chất lượng cao

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 31-1-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống” đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, kế hoạch gồm 4 nội dung chính: xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc; kiện toàn, mở rộng, nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực cho thành phố trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện cho y tế, nâng cao chất lượng, ứng dụng kỹ thuật cao trong khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thực thi và nâng cao hiệu quả các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, gắn với các chương trình Thành phố “5 không, 3 có”.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch thực hiện của UBND thành phố; đồng thời, định kỳ hằng năm báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện để trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định; chủ động đề xuất tham mưu UBND thành phố các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Theo danang.gov.vn

;
;
.
.
.
.
.