Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

.

Sáng 1-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố” và Quyết định số 2838-QĐ/TU của Thành ủy ban hành kèm theo Quy chế “Thực hiện giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố” và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp chỉ đạo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từng đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội.

Nội dung giám sát, phản biện xã hội bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu thực tiễn; đôn đốc phản hồi các kiến nghị sau giám sát; bảo đảm hiệu quả trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đa dạng hình thức lấy ý kiến nhân dân, phát huy dân chủ trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực tiễn phát triển của thành phố. Nội dung giám sát, phản biện xã hội phải thiết thực, ưu tiên các lĩnh vực có nhiều sự quan tâm, bức xúc của tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, gồm: kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT-TU và Quyết định số 2838-QĐ/TU của Thành ủy; kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố năm 2022; đề án thực hiện giám sát hoạt động của đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đến Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.