Ưu tiên nguồn lực triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

.

Ngày 15-4, phát biểu kết luận cuộc họp báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác tham mưu, giúp việc Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Tổ trưởng Tổ công tác, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên cũng như tổ công tác thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 21-2-2019 về chỉ đạo, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và thành lập Tổ công tác tham mưu Thành ủy triển khai thực hiện nghị quyết theo Quyết định số 12314-QĐ/TU ngày 21-2-2019. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ phát huy trách nhiệm, vai trò trong công tác theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao.

Theo đó, Tổ công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 12 chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng năm; thực hiện nhất quán chủ trương rà soát, điều chỉnh bất cập trong quá trình phát triển thời gian qua, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Tổ công tác 6 tháng tổ chức họp 1 lần và hằng quý có báo cáo theo mẫu. Văn phòng Thành ủy tham mưu xây dựng chương trình công tác của tổ, gắn với phân công trách nhiệm và xây dựng hệ thống lưu trữ hoạt động của tổ và gắn với đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên; có cách thức thông tin, kết nối thường xuyên, nhất là cung cấp tài liệu để từng thành viên có cơ sở nghiên cứu, tham mưu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất việc bổ sung trong nội dung hoạt động của Tổ công tác vấn đề nghiên cứu và có đề tài nghiên cứu khoa học; thống nhất bổ sung kiện toàn thành viên của 4 cơ quan gồm Ban Dân Vận Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vào Tổ công tác. “Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, theo dõi lĩnh vực, ngành phụ trách, các thành viên Tổ công tác tiếp tục rà soát, đánh giá và đôn đốc việc triển khai thực hiện 12 chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực thực hiện các nội dung trong chương trình, kế hoạch”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Báo cáo của Tổ công tác cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, từng bước giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản, hướng tới phát triển bền vững của thành phố. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn, như mục tiêu đặt ra của nghị quyết quá cao trong bối cảnh kinh tế hiện nay của khu vực và thành phố, nhất là ảnh hưởng bởi Covid-19. Do đó, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết đều bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh, nhất là tăng trưởng GRDP của thành phố, thu ngân sách và một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng như hoạt động du lịch, xúc tiến đầu tư, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa-thể thao…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.