Dành nhiều nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo

.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Triển khai nghị quyết này, thành phố tiếp tục dành nhiều nguồn lực cho phát triển giáo dục - đào tạo.

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo, làm việc trực tiếp với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cũng như ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch… nhằm huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành, bên cạnh việc chỉ đạo công tác thường xuyên. Nổi bật là đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Nhờ đó, năm học 2021-2022, toàn thành phố có 29,1% trường mầm non, 24,2% trường tiểu học, 24,56% trường THCS, 17,4% trường THPT và trường nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để cập nhật vào Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố cũng đề ra mục tiêu xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học và mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục để đến năm học 2025-2026 có 452 đơn vị, trường học với khoảng 339.315 học sinh. Trong đó, có 270 trường công lập (tăng so với năm học 2019-2020 18 trường), có 78 trường mầm non, mẫu giáo (tăng 5 trường), có 103 trường tiểu học (tăng 5 trường), có 62 trường THCS (tăng 5 trường), có 24 trường THPT và phổ thông liên cấp (tăng 3 trường), có 3 trung tâm GDTX thành phố.

Dự kiến, nhu cầu kinh phí xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 là 4.399 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 4.192 tỷ đồng, nguồn huy động xã hội hóa tại các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 207 tỷ đồng.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng trường lớp, thành phố quan tâm đến đội ngũ giáo viên và người quản lý. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới dạy học. Công tác quản lý không ngừng được đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động của các cơ sở giáo dục. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên gắn với quy hoạch của từng đơn vị được quan tâm. Bên cạnh việc Sở GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên các bậc học, UBND thành phố tạo điều kiện cho nhiều cán bộ quản lý và giáo viên tham gia học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước bằng nguồn ngân sách thành phố.

Cấp ủy, chính quyền và ngành mạnh dạn giải quyết chế độ, chính sách đối với một số giáo viên chưa đạt chuẩn; miễn nhiệm cán bộ quản lý có trình độ, năng lực hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu. Công tác cán bộ của ngành từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, Sở GD&ĐT chỉ đạo các quận, huyện rà soát thực trạng chuẩn đào tạo (theo Luật Giáo dục 2019) của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, sở tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2022 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu đến hết năm 2027, 100% cán bộ quản lý, giáo viên được đào tạo đạt chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 (vượt trước 3 năm so với quy định của Chính phủ).

Đà Nẵng là một trong những địa phương dành kinh phí hằng năm cho giáo dục rất lớn. Năm qua, dù đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, thành phố vẫn dành 2.190 tỷ đồng để chi thường xuyên cho giáo dục, chiếm 30% nguồn chi thường xuyên toàn thành phố. Thời gian tới, thành phố tiếp tục dành nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích